Friday, February 11, 2011

RPT TING 3

 
                                          RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN  [   2011  ]
                                               PENDIDIKAN MORAL-TINGKATAN  TIGA

MINGGU
NILAI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PERKEMBANGAN DIRI
1
1.1       Kepercayaan kepada Tuhan

-Mengenalpasti keperluan beragama dalam kehidupan.
-Mengamalkan sikap taat dan patuh kepada suruhan Tuhan.
-Menyatakan kepentingan beragama dalam memandu manusia kea rah kebaikan dan kesejahteraan hidup.

Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup.2
1.2       Amanah
-Menyedari kepentingan sikap amanah dalam setiap perhubungan terhadap:-
-anggota
-rakan sebaya
-warga sekolah
-anggota masyarakat

Menanamkan sikap amanah dalam hubungan terhadap anggota keluarga dan individu lain.

3
1.3       Harga diri
-Menghindari tingkah laku yang merosakkan.
-Mencegah daripada terlibat dengan gejala sosial..

Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri.

4

1.4       Bertanggungjawab
-Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas:-
-rumah
-sekolah
-masyarakat

Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna.

5
CUTI TAHUN BARU CINA

6
1.5       Hemah tinggi
-Memupuk tutur kata dan tingkahlaku terpuji yang selaras dengan norma masyarakat:-
-           Menghormati orang lain.
- Menjauhi sikap negatif.
Mengamalkan pertuturan dan tingkahlaku yang sesuai dengan norma masyarakat.

7
1.6    Toleransi
-Bertoleransi dalam perhubungan antara anggota keluarga, rakan sebaya, warta sekolah dan masyarakat
Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.

8


1.7    Berdikari


-Menyelesaikan masalah tanpa bergantung kepada orang lain.
Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu dan berkumpulan.


9
UJIAN BERKALA 1
10
1.8    Kerajinan
-Memupuk sikap rajin dan usaha kearah kejayaan.
Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri, keluarga, dan sekolah

11
1.9    Kasih sayang
-Menyedari sifat kasih sayang merupakan asas kesejahteraan hidup.
Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia.

12
1.10   Keadilan
-  Mengamalkan prinsip keadilan di sekolah untuk kesejahteraan bersama.
-  Melaksanakan tanggungjawab secara adil.
Menerima dan mengamalkan prinsip keadilan di sekolah.

13
1.11   Rasional
-Menyedari perlunya sikap rasional untuk membentuk pemikiran yang matang.
-Berupaya membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh, pengetahuan dan pengalaman.
Membuat keputuysan setelah menimbangkan pelbagai faktor.

14
1.12   Kesederhanaan
-Mengamalkan sikap kesederhanaan dan tidak mementingkan diri sendiri.

Mengambil tindakan dengan mengambilkira kepentingan diri dan orang lain.
BIDANG  BERKAITAN DENGAN NILAI KEKELUARGAAN
15
2.1 Kasih sayang terhadap
      keluarga
-Memupuk dan menghargai nilai kasih sayang keluarga.
Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain.

16
2.2   Hormat dan taat
        kepada anggota
        keluarga.
-Mengamalkan tuntutan agama dengan memuliakan dan mentaati ibu bapa.

Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama.

17
2.3  Mengekalkan tradisi
       kekeluargaan.

-Mengamalkan adat dan tradisi kekeluargaan.
Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga.

18
2.4  Tanggungjawab
        terhadap keluarga.
-Mengamalkan sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga dari segi pendidikan dan kerjaya.
 Bersungguh-sungguh untuk kemajuan diri dan keluarga.
Menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga.

19 – 20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI ALAM SEKITAR
21
3.1  Menyayangi dan menghargai alam sekitar.
-Bekerjasama melakukan gotong-royong dalam memelihara dan memulihara persekitaran sekolah.
Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar.21


3.2  Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar.
-Mengenalpasti punca air dan kegunaannya dalam kehidupan.
-Mengamalkan sikap tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air.
- Menyenaraikan cara-cara penjimatan air.

Menjaga kebersihan sumber air
 dan mengelakkan pembaziran.


22
3.3   Kemapanan Alam sekitar.
-  Menyenarai dan mengenalpasti hidupan marin di zon persisiran pantai yang perlu dipelihara.
-  Mencatat cara mengekalkan kawasan terumbu karang untuk pembiakan kehidupan marin.

Melibatkan diri dalam melindungi zon persisiran pantai.

22
3.4   Peka terhadap isu-isu alam sekitar
-menghuraikan kesan-kesan bencana alam kepada alam sekitar.
-menyarankan langkah-langkah persediaan menghadapi bencana alam.

Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam

BIDANG  BERKAITAN DENGAN NILAI PATRIOTISME
23
4.1   Cinta akan Negara
- Menyedari kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara adalah tanggungjawab bersama.
-Menghargai kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang disediakan.

Berbangga serta menggunakan sebaik-baiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan.

24


4.2   Taat setia kepada raja dan negara.

- Memupuk semangat kesetiaan kepada raja dan negara serta pemimpin.
-Menyambut dan meraikan hari kebesaran negara.
-   Hari Keputeraan.
-   Hari Kebangsaan.
-   Pertabalan Raja.

 Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakat demi negara.

24
4.3 Sanggup Berkorban Untuk Negara
-Sanggup berganding bahu dan bekerjasama memakmurkan Negara
-Menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan

Sanggup mengambil bahagian dalam akitviti kemasyarakatan demi negara

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI HAK ASASI MANUSIA
25


5.1   Melindungi hak kanak-kanak.

-Murid mengetahui tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak-anak mendapat kehidupan sempurna dari segi pendidikan dan perlindungan.
 Menyedari kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan perlindungan untuk menjamin kehidupan yang sempurna.25
5.2  Menghormati hak wanita.
-  Murid peka terhadap hak wanita dalam hal-hal kebajikan, kenaikan pangkat dan sebagainya.
Bersikap terbuka dalam mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah.


26
5.3  Melindungi hak pekerja.
-Menyenaraikan tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja.
-Menghormati dan menghargai jasa dan sumbangan pekerja.

Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan.

26

5.4   Menghormati hak golongan kurang upaya.
-Prihatin terhadap golongan kurang upaya.
-Menyedari peranan pelajar sebagai ahli keluarga, rakan sebaya atau anggota masyarakat dalam memberikan layanan kepada golongan kurang upaya.

Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang upaya.27
UJIAN BERKALA 2
28
5.5  Melindungi hak pengguna.
-Peka terhadap hak dan tanggungjawab sebagai seorang pengguna melalui pendidikan kepenggunaan.
Menyedari dan mengenalpasti hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan.


29
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI  DEMOKRASI
30


6.1 Mematuhi peraturan dan undang-undang.

-Patuhi undang-undang dan peraturan jalan raya.
-Mengelakkan dari terbabit dalam perbuatan menyalahi undang-undang jalan raya.
-Menyedari akibat jika melanggar peraturan jalan raya.

Mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan orang lain.

31
6.2 Kebebasan bersuara.
-Menggunakan cara yang sopan semasa berbincang dengan anggota keluarga.
-Mengetahui cara berkomunikasi yang berkesan.

Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni.

31


6.3  Kebebasan beragama


-Memupuk nilai menghormati kepercayaan agama kaum lain.

Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain.32
6.4  Penglibatan diri dalam pembangunan negara.
-Memupuk nilai sihat dan berfaedah.
-Melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah.
Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara.


33
6.5  Sikap keterbukaan.
-Menerima pandangan dan teguran orang lain dengan hati terbuka.
-Sedia menerima teguran dengan sikap terbuka.

Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama.

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
34
7.1  Hidup bersama secara aman

-Memupuk hubungan mesra antara jiran tanpa mengira agama dan kaum.
-Menjadi jiran yang baik dan boleh dicontohi oleh masyarakat.

35


7.2  Saling membantu dan bekerjasama.
-Bersedia melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama.
-Bermuafakat dan tolong-menolong dalam aktiviti kemasyarakatan.

Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.35
7.3  Saling menghormati antara egara.
-Menjalin hubungan baik antara negara.
-Menghormati kedaulatan negara lain.
Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara egara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau.


36
PEPERIKSAAN PMR

37 - 38

Program Post PMR


39

CUTI PERAYAAN HARI DEEPAVALI


40-42

Program Post PMR


CUTI AKHIR TAHUN : 19 NOVEMBER 2011 HINGGA I JANUARI 2012


                                                  

No comments:

Post a Comment