Thursday, February 10, 2011

RPT TING 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN [2011]
PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN  SATU

MINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

1
MINGGU ORIENTASI PELAJAR BARU TINGKATAN SATU


BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PERKEMBANGAN DIRI
2
Nilai 1.1-  Kepercayaan kepada Tuhan
Tema: Tuhan Pencipta Alam
Tajuk: Keistimewaan dan Keunikan ciptaan Tuhan
-Menyedari hakikat bahawa setiap ciptaan Tuhan mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri
-Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan
- Memelihara keuinikan alam semesta ciptaan Tuhan
3
Nilai1.2-  Amanah
Tema: Amanah tanggunjawab semua
Tajuk: Amanah dalam setiap urusan
-Memupuk sifat amanah dalam diri setiap individu
- Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah
- Melaksanakan tugas seharian dengan amanah
4
Nilai1.3-  Harga Diri
Tema: Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai kesejhteraan hidup
Tajuk: Kenali diri sendiri
-Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri
-Menghargai maruah diri
- Sentiasa menjaga maruah diri
- Menerima dan menghargai keistimewaan diri
5
Nilai1.4-  Bertanggungjawab
Tema:  Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran
Tajuk: Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih
-Menyedari perlunya tabiat menjaga kebersihan diri dan persekitaran
- Menjaga kebersihan diri
- Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih
6
Nilai1.5-  Hemah Tinggi
Tema: Berbudi bahasa budaya hidup kita
Tajuk: Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian
-Membentuk tingkah laku dan budi pekerti yang mulia dalam kehidupan seharian
-Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi
7
Nilai1.6-  Toleransi
Tema: Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan
-Memupuk sikap toleransi di kalangan anggota masyarakat
-Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakatMINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

7
hidup
Tajuk: Toleransi menjamin perpaduan


8
Nilai1.7-  Berdikari
Tema: Sikap berdikari menjamin kejayaan
Tajuk: Amalan berdikari dalam kehidupan seharian
-Mengamalkan sikap berdikari dalam kehidupan
-Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain
9
Nilai1.8- Kerajinan
Tema:  Amalan kerajinan menjamin kemajuan
Tajuk: Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup
-Memupuk sifat rajin untuk memperoleh kejayaan
-Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup
10
UJIAN BERKALA  1
11
Nilai1.9- Kasih Sayang
Tema: Kasih sayang asas kesejahteraan hidup
Tajuk: Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga
- Menghargai nyawa diri dan orang lain
-Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan
12
Nilai1.10- Keadilan
Tema: Keadilan asas keharmonian keluarga
Tajuk: Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan
-mengamalkan perlakuan yang adil bagi mewujudkan keharmonian dalam keluarga
-Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga

13
Nilai1.11- Rasional
Tema: Sikap rasional dalam membuat pertimbangan
Tajuk Ketelitian menilai pelbagai matlumat
-Menyedari perlunya sikap rasional dan pertimbangan yang wajar dalam menilai sesuatu maklumat
-Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat
MINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

14
Nilai1.12- Kesederhanaan
Tema: Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup
Tajuk: Kesederhanaan sebagai amalan hidup

-Mengamalkan sikap kesederhanaan dalam kehidupan seeharian
-Berdasarkan dalam kehidupan seharian

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEKELUARGAAN
15
Nilai2.1- Kasih Sayang Terhadap keluarga
Tema: Kasih sayang amalan suci
Tajuk: Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga
-Memupuk kasih saying terhadap anggota keluarga
-Mengamalkan kasih saying terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama
16
Nilai2.2- Hormat Dan Taat Kepada Anggota Keluarga
Tema: Hormat-menghormati asas keluarga harmoni
Tajuk: Hormat-menghormati sesama anggota keluarga
-Memupuk sikap saling menghormati dikalangan anggota keluarga

-Menghormati setiap anggota keluarga
17
Nilai2.3-Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
-Menyedari pentingnya menerima dan mengekalkan tradisi kekeluargaan
-Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga
18
Nilai2.4- Tanggungjawab Terhadap Keluarga
Tema: Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera
Tajuk: Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama
-Memahami peranan dan kewajipan anggota keluarga
-Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga

MINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

19 – 20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI ALAM SEKITAR
21
Nilai3.1-Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar
Tema: Alam Sekitar warisan kita
Tajuk: Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan
-Memupuk sikap menyayangi alam sekeliling
-Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab
22
Nilai3.2- Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar
Tema: Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis
Tajuk: Penjagaan persekutuan tanggungjawab bersama
-Menanam sikap menjaga alam sekitar untuk kesejahteraan hidup
-Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa
23
Nilai3.3- Kemapanan Alam Sekitar
Tema: Hutan sebagai khazanah kehidupan
Tajuk: Sumbangan hutan kepada hidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkannya

-Menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab melindungi dan mengekalkan hutan
-Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan
24
Nilai3.4- Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar
Tema: Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar
Tajuk: Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar

-Menimbulkan kepekaan terhadap isu dan masalah alam sekitar
-Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

MINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN


BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PATRIOTISME
25
Nilai4.1- Cinta Akan Negara
Tema:Kenali Negara, cintai Negara
Tajuk:Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita
-Memupuk perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi
-Berbangga dan menyayangi keindahan alam di Negara sendiri
25
Nilai4.2- Taat Setia Kepada Raja Dan Negara
Tema: Identiti Negara lambing kedaulatan Negara
Tajuk: Lambang dan lagu identiti Negara tanda kesetiaan kepada raja dan Negara
-Menghormati dan menghayati identity Negara
-Mengenali lambang-lambang kebesaran Negara
-Menghormati lambang dan identiti Negara
26
Nilai4.3-  Sanggup Berkorban Untuk Negara
Tema: Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi
Tajuk: Rakyat berkorban nyawa demi Negara
-Menyedari kewajipan dan peranan rakyat mempertahankan tanah air
-Sanggup berkorban jiwa dan raga untuk Negara

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI HAK ASASI MANUSIA
26 – 27
Nilai5.1- Melindungi Hak Kanak-kanak
Tema:Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera
Tajuk: Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama
-Memahami dan melindungi hak asasi kanak-kanak
-Menerima hakikat bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna
27
Nilai5.2- Menghormati Hak Wanita
Tema: Wanita berhak mendapat layanan yang baik
Tajuk: Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk wanita
-Menghormati dan menghargai hak wanita
-Memberikan layanan yang baik kepada wanita
MINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

28
Nilai5.3- Melindungi Hak Pekerja
Tema: Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela
Tajuk: Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama
-Menghormati hak asasi dan menjaga kebajikan semua pekerja
-Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati
28
Nilai5.4- Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Tema: Semua insan yang dilahirkan mulai disisi Pencipta
Tajuk: Hargai golongan kurang berupa dengan memahami mereka
-Memahami dan meghormati sifat-sifat keperibadian individu
-Menerima hakikat dan menginsafi diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan
29
Nilai5.5- Melindungi Hak Pengguna
Tema: Konsep pengguna asas kesedaran semua
Tajuk: Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas
-Menghormati dan menjaga hak pengguna
-Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah yang pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI DEMOKRASI
30
Nilai6.1-Mematuhi Peraturan Dan Undang-Undang
Tema: Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia
Tajuk: Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah
-Menghormati dan mematuhi undang-undang dan peraturan
-Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah
31
Nilai6.2- Kebebasan Bersuara
Tema: Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi
Tajuk: Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat
-Menyedari dan menghayati kebebasan bersuara dalam system demokrasi
-Memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan
MINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

32
Nilai6.3- Kebebasan Beragama
Tema: Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama
Tajuk:Amalan keagamaan membentuk peribadi
-Menghormati kebebasan beragama dan amalan agama masing-masing
-Menghormati amalan pelbagai agama
33
Nilai6.4- Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara
Tema: Murid berjaya sekolah cemerlang
Tajuk: Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah
-Menyedari bahawa setiap murid berperanan menjayakan aktiviti sekolah
-Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi menjayakan aktiviti anjuran sekolah
34
Nilai6.5- Sikap Keterbukaan
Tema: Sikap terbuka membina keyakinan diri
Tajuk: Sikap terbuka dalam tindakan
-Memupuk sikap dan pemikiran yang terbuka dalam menerima pandangan dan keputusan
-Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaan

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
35
Nilai7.1- Hidup Bersama Secara Aman
Tema: Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan
Tajuk: Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan
-Mengamalkan hubungan yang mesra dan hormonis dengan orang lain
-menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup
36
Nilai7.2- Saling Membantu dan Bekerjasama
Tema: Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman
Tajuk: Saling membantu untuk kesejahteraan bersama
-Memupuk semangat saling membantu dan bekerjasama
-Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersamaMINGGU
NILAI / TEMA / TAJUK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

37
Nilai7.3- Saling Menghormati Antara Negara
Tema: Saling menghormati kedaulatan sesebuah Negara asas kemantapan hubungan
Tajuk: Saling menghormati kedaulatan sesebuah Negara
-Menyedari dan menghormati kedaulatan sesebuah Negara
-Menghormati kedaulatan Negara sendiri dan Negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat
38 – 40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
41 – 42
Ulangkaji


No comments:

Post a Comment